خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.حضرت محمد(ص)