رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: خداوند، فرشتگان و انبیاء الهی، همه دوستدارِ طالب علم هستند.